Setomaal elavate inimeste sissetulekud on kasvanud kiiremini kui Põlva ja Võru maakondades keskmiselt

Seto nädala avamine Seto Tsäimajas Värskas 2015.

FOTO: Annela Laaneots

Setomaal on kasvanud inimeste ettevõtlusaktiivsus, ettevõtteid on inimese kohta rohkem kui Eestis keskmiselt ning brutotulu saajate sissetulekud on 2000. aastatel kasvanud hoogsalt ja kiiremini kui Põlva ja Võru maakondade keskmised näitajad, selgus Setomaa Valdade Liidu poolt tellitud äsjavalminud uuringust, mis põhineb Statistikaameti andmetel.

Ettevõtete arv ja ettevõtlusaktiivus on Setomaa valdades kasvanud. Kui 2008.a oli Setomaal 1000 elaniku kohta 55 ettevõtet, siis 2015. aasta vastav näitaja 94. Kõige suurem ettevõtlusaktiivsuse kasv on olnud Misso vallas. Kui kogu Eestis on sel ajaperioodil olnud ettevõtlusaktiivsuse kasv 1,5 kord, siis Setomaal 1,7 korda.

Setomaa brutotulu saajate sissetulekud on 2000. aastatel kasvanud hoogsalt ja kiiremini Kui Põlva ja Võru maakondade keskmised näitajad. Setomaa majanduses on märgata pidevat aktiivsuse tõusu.

Uuringus analüüsiti ka muid Setomaad puudutavaid Statistikaameti andmeid.

Andmed näitavad, et alates 2012. aastast on Setomaa rahvaarvu vähenemine peatunud. Tööealiste elanike arv ei ole samuti vähenenud, pigem on näha kerget kasvutendentsi.

Piirkonda iseloomustab suhteliselt suur vanemaealiste osakaal. Viimastel aastatel on loomulik iive saavutanud teatava stabiilsuse ja mehaaniline iive ehk ränne näitab kasvutrendi. Tööealiste hulgas on rohkem vanemaealisi, samas on suhteliselt suurem ka 20-29-aastate vanusegrupp võrreldes eelmise ja järgmise vanusegrupiga. Brutotulusaajate hulk võrreldes kõigi tööealistega on veidi kasvanud võrreldes varasemaga.

Piirkonna tööturu jaoks on kriitilise tähtsusega, kuidas kasutada ära nooremate tööealiste olemasolu ja üheskoos luua neile sellised tingimused, mis jätavad neile ka edaspidi soovi ja võimalused samas piirkonnas elada. Samuti tuleb pöörata eraldi tähelepanu vanemaealistele töötajatele.

Statistikaameti andmetel põhineva Setomaa Valdade Liidu poolt tellitud analüüsi eesmärgiks oli jälgida Statistikaametist avalikult kättesaadavate andmete põhjal Setomaa ja tema valdade sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Tagasi üles
Back