Seto vald on oma valitsus

Setomaa valla moodustamisel säilivad praegused vallamajad osavallakeskustena. Fotol Mikitamäe vallamaja.

FOTO: Erakogu

Setomaa saab olema omavalitsus, kus inimesed saavad edaspidigi praegustes vallamajades oma asju ajada ning meie elu puudutavate otsuste tegemine jääb meie enda kätte.

Lõuna-Eesti reformikomisjon andis 9. jaanuaril valitsusele soovituse ühendada Meremäe, Mikitamäe ja Värska vald ning Misso valla Luhamaa nulk üheks Setomaa omavalitsuseks. Valitsus on 12. jaanuaril teinud otsuse kaotada maavalitsused. Maavalitsuste ülesanded antakse üle kohalikele omavalitsustele. See tähendab, et omavalitsused otsustavad edaspidi palju rohkem asju.

Setomaa saab olema omavalitsus, kus teeninduspunktid ja osavallakeskused on haldusreformi järel inimestele lähemal kui mujal Eestis, kus tekivad suured omavalitsused. Suurtes omavalitsustes jäävad keskused inimestest kaugemale. Setomaal jääb otsuste tegemine meie enda kätte. Meie elu puudutavaid otsuseid ei tee võõrad inimesed kusagil kaugel. Kui oleksime suures omavalitsuses, jääks meie hääl üksikuks või lausa olematuks.

Setomaa kui piirkonna ühised eesmärgid on kohalike inimeste mõttetöö tulemusena kokku lepitud kolm aastat tagasi valminud Setomaa arengukavas aastateks 2014 - 2025. Värska ja Mikitamäe volikogud on kinnitanud seto valdade ühinemislepingu, kus on kirjas plaan ühisest tulevikust.

Visioon Setomaa tulevikust arengukavas 2014 - 2025

Setomaa arengukava visiooni kohaselt on Setomaa aastal 2025 väärt elupaik ja tuntud turismipiirkond. Siin elab ja tegutseb hooliv koostöötahteline kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise pärandkultuuri ning kauni looduse. Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse nutikalt kohalikku kultuuripärandit, loodusressursse ja piiriäärset asukohta. Setomaa vallad on moodustanud võimeka omavalitsuse.

Piirkonna strateegilised eesmärgid: sinna on meil plaan jõuda

  • Setomaa on Eesti mastaabis jõukas maapiirkond.
  • Setomaa on isemajandamisel põhinev piirkond.
  • Setomaa pärimuskultuur on elujõuline.
  • Setomaa on demograafiliselt jätkusuutlik.

Setomaa arengukavas on kirjas ka tegevused, kuidas omavalitsuse ja organisatsioonide koostöös need eesmärgid saavutatakse.

Setomaa valla visioon Värska-Mikitamäe lepingu põhjal

Värska ja Mikitamäe vald on kinnitanud omavahelise ühinemislepingu. Kui lisada kahe volikogu kokkulepitule Meremäe vald ja Luhamaa nulk, siis kohapealse elu korraldamisel võiks aluseks võtta järgmised ettepanekud.

Valla nimeks on välja pakutud Setomaa vald. Võimaluse korral võiks vald kasutada Setomaa sümboolikat, vajadusel viia läbi sümboolika konkurss.

Iga praeguse valla elanikud valivad ise oma esindajad ühtsesse volikokku

Valla volikogu koosseisus on vähemalt 19 liiget, kes valitakse vähemalt kolmes valimisringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt, nii et ühe lepinguosalise territooriumil on üks valmisringkond. Hääletamise korraldamiseks moodustatakse vähemalt üks valimisjaoskond iga endise valla haldusterritooriumil. Volikogu istungid toimuvad korda-mööda osavallakeskustes.

Praegustesse vallamajadesse luuakse osavallakeskused

Praegused vallamajad Mikitamäel, Värskas, Meremäel jäävad alles, sinna tulevad osavallakeskused. Luhamaale tuleb ka oma teeninduspunkt. Kõik valla inimesed saavad oma vajalikke asju vallaga ka edaspidi ajada seal, kus nad on senini harjunud.

Külasid puudutavate otsuse tegemisel kaasatakse külavanemaid kogukondade esindajatena.

Kõik praegused vallad saavad esindatuse volikogude komisjonides

Valla volikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.

Valla töötajad leitakse eelistatult sisekonkursi teel

Asutuste töö ümberkorraldamisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.

Koolid ja lasteaiad jäävad alles

Säilitatakse olemasolev haridusvõrgustik. Haridusasutustes töötava personali töötasude ühtlustamisel rakendatakse töötasu kõrgemat määra.

Sotsiaaltöö hakkab toimuma osavallakeskuste ehk siis praeguste valdade baasil

Abivajajad, puuetega inimesed ja eakad saavad oma vajadustele vastavad teenused endale lähimas teeninduspunktis. Sotsiaalteenuseid ühtlustatakse ja arendatakse edasi kõigis piirkondades.

Külaliikumine saab hoogu juurde

Jätkub külavanemate valimine. Külavanemate tegevust toetatakse ka edaspidi ning neid kaasatakse veel enam kohapealse elu arendamise otsustamisse. Vald lepib kokku põhimõtted, mille järgi toetab vallaeelarvest kodanikeühendusi.

Kultuuri- ja sporditegevused jätkuvad igal pool

Kultuuri- ja sporditegevus jätkub kõigis praegustes asukohtades. Tegevusi on ühinenud vallas lihtsam koordineerida ja mitmekesistada. Vald toetab valla erinevates piirkondades oluliste sündmuste ning traditsiooniliste spordi- ja kultuurisündmuste läbiviimist.

Olulisel kohal on seto leelo kui UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirjas oleva kultuurinähtuse hoidmine ning edasiarendamine.

Pannake käima toimiv ühistransport

Ühis- ja koolitransport hakkab valla igas osas toimuma piisava sagedusega, et vajadusel oleks tagatud ka huvihariduse kättesaadavus. Lisaks praegusele transpordile pannakse käima valla erinevaid osi ühendav transport.

Teedehoolduses säilivad senised kokkulepped

Teede hooldamise - ka talihoolduse - ning haljastuse teostamisel säilivad vähemalt praegused põhimõtted ja kvaliteedinõuded. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja heakord teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel.

Intesteeringutes lepitakse ühiselt kokku

Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet. Otsuste tegemisel arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi.

Setomaa vald saab olema oma valitsus. Inimesed saavad ajada oma asju kodule lähemal kui mujal haldusreformijärgses Eestis, kus tekivad suured omavalitsused. Oma elu puudutavaid otsuseid ei jäta me teha neile, kes elavad meist kaugel. Me ei satu olukorda, kus volikogus oleks meie inimestel väike või olematu hääl. Meie vallas saavad teha otsuseid meie oma inimestest koosnevad volikogud nendes samades vallamajades, mis on ka praegu. Nad saavad teha otsuseid nii, nagu meie rahva jaoks on vajalik.

Setomaa arengukava

Setomaa arengukava aastateks 2014-2025 peegeldab nelja Setomaa valla – Mikitamäe, Misso, Meremäe ja Värska - kogukondade kokkulepet eesmärkidest, mida tahetakse ühiste jõududega saavutada.

Setomaa arengukava koostati jaanuarist 2013 kuni oktoobrini 2014. Selle aja jooksul viidi läbi kolm suurt üle-Setomaalist arutelu ja paarkümmend arutelu erinevates väiksemates kaasatud rühmades. Arengukava koostamise protsessis osales ca 100 Setomaa elanikku, kolmanda sektori esindajat, ametnikku ja ettevõtjat.

Arengukava koosneb olukorra kirjeldusest, eesmärkide püstitamisest ja tegevuskavast, milles on kokku lepitud tegevuse ellu viimise eest vastutavad organisatsioonid. Samuti on välja pakutud tegevused nende eesmärkideni jõudmiseks. Setomaa koostöö strateegia on täitmiseks kõigile koostöös osalevatele kohalikele ja üle-setomaalistele organisatsioonidele ning omavalitsusasutustele.

Arengukavaga saab tutvuda: http://www.setomaa.ee/docs/file/Setomaa%20arengukava_2015-2025.pdf

Ülevaate koostas Raul Kudre

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles