Küsitluse tulemus: rahvas toetas kindlalt Setomaa valda

XIV Seto Leelopäev Värskas Seto Talumuuseumis

FOTO: Meeli Mets

Rahvaküsitlusel osalenud Setomaa elanikud toetasid ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 77,2% protsenti piirkonna elanikest, vastamas käis 1830 hääleõiguslikku elanikku 3193-st.

Tugevat poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

„Tulemused näitavad, et rahvas avaldas ülekaalukat ja jõulist toetust Setomaa valla moodustamiseks ja seda kõigis valdades ja küsitluspunktidest,“ kommenteeris tulemusi Põlva maavanem Igor Taro. „Äärmiselt kõrge osalusprotsent küsitlusel näitab, et teema läks inimestele väga korda ning sellise tahteväljenduse vastu ei saa mitte miski.“

Kokku osales rahvaküsitluses hääleõiguslikku Setomaa piirkonna elanikku, mis teeb keskmiseks osalusprotsendiks 57,3. Kõige kõrgem oli osalus Misso valla Luhamaa nulgas - 73,4%, Meremäe vallas 59%, Värska vallas 57,5%, Mikitamäel vallas 53%.  E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3%.

Kuna Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust, tegi Põlva maavanem Igor Taro piirkondliku komisjoni vahendusel valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks.

Seejärel said Põlva ja Võru maavalitsused rahandusministeeriumilt ülesande viia sel teemal läbi rahvaküsitlus. Küsitlus viidi läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove. Arvamust sai avaldada 26. - 29. jaanuarini ning küsitlusest võisid osa võtta  võtta vähemalt 16-aastased inimesed, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad Värska, Mikitamäe ning Meremäe vallas või Misso valla Luhamaa nulga külades.

Riigihaldusministri Mihhail Korbi kinnitusel võtab Vabariigi Valitsus rahvaküsitluse tulemusi otsustamisel arvesse. Tulenevalt haldusreformi seaduses ette nähtud niinimetatud Setomaa-erandist on võimalik moodustada Eesti-Vene kontrolljoonega piirnevatest, omavahel kultuuriliselt ja ajalooliselt seotud omavalitsustest Setomaa ühendvald, kus praeguse seisuga elaks umbes 3500 inimest.

Setomaa vald sünniks 2017. aasta kohalike omavalitsuste tulemuste väljakuulutamisega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles