Valimisliidus „Ühine Setomaa“ kandideerijad sõlmisid kokkuleppe

Seto lipp

FOTO: Setomaa

Valimisliidus „Ühine Setomaa“  kohalike omavalitsuste valimisel kandideerivad Setomaa eduka arengu eest seisjad Luhamaalt, Meremäelt, Mikitamäelt ja Värskast sõlmisid liikmete kokkuleppe. Kokkuleppes on välja toodud tegevused, läbi mille saab Setomaa vallast atraktiivne elu- ja töökoht, mis tugineb aktiivsetele kogukondadele.

Liikmete kokkulepe haarab endas kõik olulisemad eluvaldkonnad.

Piirkondades saavad olema teenuskeskused

Vallaelanikele parimaks teenuste osutamiseks lepiti kokku, et Setomaa valla avalikke teenuseid osutatakse vallaelanikele nii Meremäel, Mikitamäel kui Luhamaal ja Värskas.

Kõik haridusasutused jätkavad praegustes asukohtades

Samuti lepiti kokku, et Setomaa vallas saavad lapsed ja noored kvaliteetse elukohalähedase alus- ja põhihariduse ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse. Eesmärk on, et kõik haridusasutused Mikitamäel, Meremäel ja Värskas jätkavad hariduse andmist oma asukohas ja kooliõpilased saavad ka tasuta lõuna ja töövihikud.

Olemasolevad noortekeskused jätkavad

Oma head tööd jätkavad olemasolevad noortekeskused. Noori endid motiveeritakse kujundama Setomaa valla noorsootöö sisu ja tõhustama koostööd noortekeskuste vahel laiemas piirkonnas. Noored saavad kaasatud valla tegevustesse ja asjade korraldamisse.

Sotsiaalteenused on kättesaadavad

Nii eakama elanikkonna kui kõigi abivajajate jaoks on Setomaa vallas sotsiaalteenused kättesaadavad nii Mikitamäel, Luhamaal kui Meremäel ja Värskas. Setomaa vallas  on kvaliteetne perearsti ja apteegi teenus. Perearsti vastuvõtt jätkub olemasolevates punktides Meremäel, Obinitsas, Värskas, Mikitamäel. Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (sünni-, ranitsa-ja matusetoetus jne) ühtlustatakse-  kõik saavad toetust seni valdades kehtinud kõrgema määra järgi.

Toimiv transpordiühendus

Ühis- ja koolitransport peab Setomaa valla igas osas toimuma piisava sagedusega, et oleks tagatud ka huvihariduse kättesaadavus.  Bussiliinid peavad võimaldama inimestel liikuda valla ühest osast teise ja tagatud peab olema ühendus keskustega (Värska, Võru, Põlva, Räpina).

Hea ettevõtluskeskkond

Ettevõtluse ja majanduse toetuseks luuakse SA Setomaa Arenduskeskus, et luua eeldusi Setomaa isemajandamise võimekuse kasvuks.  Seda läbi väiketööstuse- ja tootmisalade tekkimise, kuurortturismi  ja pärandkultuuril põhineva turismi edendamise, maa, kui ressursi efektiivsema kasutusele võtmise ning käsitööettevõtluse toetamise. Setomaa Arenduskeskusest saab alustav ettevõtja abi nõustamise või osaliselt omafinantseeringu katmiseks,  ettevõtjad ja kodanikuühendused saavad teavet toetusmeetmete kohta ja nõuandeid taotlemisel.

Tutvu valimisliidu Ühine Setomaa liikmetega ja kogu liikmete kokkuleppega: yhine.seto.ee

Valimisliit „Ühine Setomaa“ on asutatud Setomaal elavate ettevõtlike inimeste, juhtide ja vaimsete liidrite poolt, et viia ellu Setomaa rahva jaanuarikuises rahvaküsitluses välja öeldud soovi elada ühises Setomaa vallas. Valimisliit on tekkinud nende inimeste kokkuleppel ja algatusel, kes on veendunud, et ühine Setomaa omavalitsus on piirkonna arengule parim lahendus. Valimisliidus kandideerivad inimesed kõigist praegustest Setomaa valdadest.

Jaanuarikuises rahvaküsitluses näitasid tugevat poolehoidu ühise Setomaa loomisele kõigi Setomaa valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

Tagasi üles