Sisuturundus

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo tiidäandminõ
Obinitsah 13.02.2019

FOTO: Setokad

Seto Kongressi päävanõmb

Kiil om mi õgapääväelo kõõ tähtsäp jago, mia’ määräs suurõh jaoh mi hindetiidmise, om mi kultuurilinõ ni aoluulinõ mälehtäminõ.

Seto keele, ku üte põliskeele häöminõ om suur kaotus setodõlõ ni tüütäs vasta setodõ inemisõst olõmisõ õigusõlõ. 40 saa­ndikku 6700 ilma keeltest om tämbä häö­misohoh, minkast inämpüs om põlisrahvi­tõ keele’.

2016. aastagal võtt Kogonõnu’ Rahvi­tõ Pääassamblee vasta resolutsiooni A/ RES/71/178, minkaga’ kuulutõti 2019. aas­tak rahvidõvahelitsõst põliskiili aastakast.

Põliskiili aastaga mõtõh om:

  1. kasvata’ põliskiili vahelist kuuhtüüd ni näid tunnusta’;
  2. luvva’ tingimuisi põliskiili alalhoitmisõst ni jaka’ umavaihõl parempit keele alal hoitmisõ võttit;
  3. luvva’ põliskiili kasutamisõst inämp või­maluisi;
  4. kasvata’ põliskiili kasutust õgapääväeloh;
  5. tugõda’ põliskiili kasutamist.

Setomaa ja seto rahva esindüskogo, Seto Kongeress võtt 2002. aastagal vasta otsusõ, õt seto’ omma’ mustinõ rahvas ja aastagal 2017, kiteti ja toetõdi tuud. Vanõbidõ Kogo om saanu’ Seto Kongressilt volitusõ kõnõl­da’ seto rahva ja timä põlitse keele iist, tuu­peräst and Vanõbidõ Kogo tiidä’:

  1. 2019. aastak om seto keele aastak.
  2. Kõigil setodõl, Setomaa organisatsioo­nõl anda’ tuust kõõlõ ilmalõ tiidä’.
  3. Kõik, kiä' mõistva' seto kiilt, ku ütte põ­liskiilt, erilitsõ hoolõga' pruumi' õga­päävätselt kõnõlda seto keeleh, ni an­da' umma tiidmist edesi tõisilõ, esierä­nes latsilõ ni noorilõ.
Tagasi üles
Back